Wtorek, 25 września 2018

Fot.: Sławomir Kowalski

Rolnicy tracą część dotacji

O problemach rolników z pozyskaniem pełnych kwot dotacji rozmawiamy z Kamilem Kalembą, zastępcą dyrektora w Kujawsko-Pomorskim Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Toruniu rozmawia Kamil Pik.

Kamil Pik

Tagi:

10 marca 2014, aktualizowano: 11-03-2014


Ile dotacji przyznała w ubiegłym roku Agencja?
Według stanu na dzień 13.02.2014 r. ARiMR wydała 59 393 decyzje o przyznaniu dotacji dla rolników (co stanowi 91 procent wniosków złożonych w roku 2013). Łączna kwota tych dopłat to 937 538 898,54 zł.
Nie wszyscy jednak rolnicy otrzymali dopłaty w pełnej kwocie. Duża część przekonała się, na czym polega mechanizm pomniejszenia dopłaty.
Spośród wszystkich dotychczas wydanych decyzji, w 29 078 sprawach zaszła konieczność zastosowania zmniejszenia płatności. Stanowi to 49 procent wszystkich wydanych decyzji. Największy procent decyzji o niższych dotacjach występuje w powiatach żnińskim, nakielskim i radziejowskim, a najmniejszy w powiatach: brodnickim, toruńskim i tucholskim.

Z czego wynikają te zmniejszenia?
Zmniejszenie kwoty dopłat może wynikać z różnych przyczyn, najczęściej z konieczności zastosowania dyscypliny finansowej (43 procent przypadków) oraz modulacji płatności (20 procent). W mniejszości wynika z przekroczenia zadeklarowanej powierzchni upraw w stosunku do tej stwierdzonej podczas kontroli (na miejscu, kontroli FOTO lub przekroczenia powierzchni ewidencyjno-gospodarczej). Procentowe zmniejszenia płatności mogą mieć miejsce również ze względu na wykryte nieprawidłowości w ramach kontroli zasad wzajemnej zgodności oraz z powodu wniosków złożonych po terminie (wnioski złożone w terminie 15 maja do 10 czerwca - stanowią ok. 1,5 procent przypadków pomniejszeń dopłat)

Czym jest dyscyplina finansowa, o której pan wspomniał?
Wprowadzenie dyscypliny finansowej wynika z art. 11 ust. 1 rozporządzenia (Wspólnoty Europejskiej) nr 73/2009. Przepis ten mówi o tym, że kwoty przeznaczone na finansowanie wydatków rynkowych oraz płatności bezpośrednich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej muszą mieścić się w rocznych pułapach. Te zaś określa decyzja 2002/929/WE przedstawicieli rządów państw członkowskich. Zmniejszenie kwoty dopłat w wysokości 2,453658 procent, wynikające z dyscypliny finansowej, ma zastosowanie wobec rolników, których kwota płatności bezpośrednich przekracza równowartość 2 tys. euro. Jako podstawę do wyliczenia kwoty do zmniejszenia przyjmuje się kwotę płatności bezpośrednich po zastosowaniu zmniejszeń, wynikających z przedeklarowania powierzchni, złożenia wniosku lub zmian do wniosku po terminie lub niezgłoszenia wszystkich gruntów we wniosku.
Czyli np. jeśli rolnik ma otrzymać 3 000
euro z wyżej wymienionych płatności unijnych, wówczas od kwoty 1 000 euro naliczone zostanie pomniejszenie, wynoszące 24,54 euro. Przy kursie 4,2288 wynosi to ok. 104 zł. Uogólniając, dyscyplina finansowa dotyczy gospodarstw powyżej 10 hektarów.

Czym z kolei jest tzw. modulacja?
To kolejny czynnik pomniejszający kwoty płatności unijnych, oparty na decyzji Komisji Europejskiej z dnia 24 lipca 2012 r. W przypadku gdy całkowita kwota płatności bezpośrednich, które mają być przyznane rolnikowi (w tym wszystkich krajowych płatności uzupełniających), przekracza 5 000 euro, to kwota krajowych płatności uzupełniających zostaje pomniejszona o wartość równą 10 procent całkowitej kwoty, przekraczającej 5 000 euro. Wartość procentową zwiększa się o 4 procent w przypadku, gdy całkowita kwota wszystkich płatności bezpośrednich, w tym wszystkich krajowych płatności uzupełniających, przekracza 300 000 euro. Jednak redukcję stosuje się tylko do części łącznej kwoty przekraczającej 300 000 euro, składającej się z krajowych płatności uzupełniających.
Oznacza to, iż dla rolnika otrzymującego np. 6 000 euro od 1 000 euro (6 000 - 5 000) zostanie naliczona kwota zmniejszenia, wynosząca 100 euro czyli ok. 422 zł. Uogólniając, modulacja płatności dotyczy generalnie gospodarstw powyżej 22 hektarów.
Warto zauważyć, że środki wynikające z zastosowanej modulacji powiększyły budżet Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Z tego tytułu, na mocy decyzji komisji budżet PROW dla Polski zwiększył się o 1,1 mln euro. Dzięki tym środkom rolnicy mogli więc skorzystać z innych programów pomocowych w ramach PROW 2007-2013.

Co sprawia rolnikom największe trudności i w efekcie przekłada się na pomniejszenie dopłat?
Zdaniem ARiMR, największym problemem rolników jest właściwe określenie (na załączniku graficznym i na wniosku) powierzchni gruntów faktycznie użytkowanych w stosunku do powierzchni ewidencyjno-gospodarczych oraz granic odniesienia działek referencyjnych. Problemy sprawia również przystosowanie gospodarstwa do wymogów, wynikających z przepisów o wzajemnej zgodności.


Warto wiedzieć: Kwota płatności bezpośrednich jest rozumiana jako jednolita płatność obszarowa, płatność do krów i owiec, specjalna płatność obszarowa do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych, uprawianych w plonie głównym, płatność do tytoniu, płatność cukrowa, płatność do pomidorów oraz oddzielna płatność z tytułu owoców miękkich