Piątek, 17 sierpnia 2018

Chcesz przekazać gospodarstwo?

Do 11 października można składać wnioski o przyznanie wsparcia finansowego w ramach nowego działania pomocowego, realizowanego przez ARiMR. Warto z tego skorzystać!

Kamil Pik

Tagi: RIR gospodarstwo wsparcie pomoc

27 września 2016, aktualizowano: 24-10-2016

Nowa pomoc oferowana jest z tytułu poddziałania 6.5 „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do syste­mu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic­twa Daniel Obajtek opublikował ogłoszenie w tej sprawie.


Warunki do spełnienia
Pomoc taka może być przyznana rolnikowi - osobie fizycznej, który spełnia następujące warunki:
- jest wpisany do ewidencji producentów;
- jest pełnoletni;
- uczestniczy w systemie dla małych gospo­darstw, który jest częścią płatności bezpo­średnich;
- przekaże w sposób trwały gospodarstwo rolne innemu rolnikowi, który jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą na własny rachunek działalność rolniczą na terytorium Rzeczy­pospolitej Polskiej i który zobowiąże się do prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie utworzonym w wyniku powiększenia przez okres co najmniej 5 lat;
- nie będzie prowadził działalności rolniczej przez co najmniej przez 5 lat, licząc od dnia przekazania gospodarstwa rolnego;
- po przekazaniu gospodarstwa rolne­go nie będzie podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Jak składać wnioski?
Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę w Biurze Powiatowym ARiMR, właściwym ze względu na miejsce położenia gospodar­stwa. Wniosek można również wysłać listem poleconym.

W swoim komunikacie ARiMR informuje o zasadach obliczania pomocy. Wysokość pomocy obliczana jest jako iloczyn 120 procent rocznej stawki płatności dla małych gospodarstw, przyznanych w roku, w którym rolnik przystąpił do systemu dla małych gospodarstw i liczby lat kalendarzowych, obejmujących okres od roku, w którym rolnik trwale przekaże gospodarstwo rolne, do dnia 31 grudnia 2020 r. Wsparcie wypła­cane jest jednorazowo. Oznacza to, że rolnik, który przekaże gospodarstwo w 2016 roku otrzyma płatność w wysokości 5-krotności 120-proc. rocznej stawki płatności dla małych gospodarstw, ustalonej w roku przystąpienia do systemu dla małych gospodarstw.

Ponieważ maksymalna roczna stawka płatności dla małych gospodarstw ustalo­na w PROW 2014-2020 wynosi 1250 euro, to maksymalna stawka przyjęta do wylicze­nia płatności dla rolników przekazujących gospodarstwa wynosi 1500 euro (1250 euro x120 proc.). Oznacza to, że maksymalna wyso­kość płatności, jaką może otrzymać rolnik przekazujący gospodarstwo, wynosi równo­wartość 7,5 tys. euro.

Komu przysługuje?
Kolejność osób, którym przysługuje pomoc, ustalona zostanie na podstawie liczby przy­znanych punktów. Punktowane będą nastę­pujące elementy:
- powierzchnia przekazywanego gospo­darstwa - im większe gospodarstwo tym większa liczba punktów (gospodarstwo do 3 ha - 1 pkt; 3 do 6 ha - 3 pkt; powyżej 6 ha - 5 pkt);
- powierzchnia gospodarstwa rolnego przej­mującego gospodarstwo od wniosko­dawcy - preferowane są gospodarstwa mniejsze (gospodarstwo do 5 ha - 3 pkt; 5 do 10 ha - 2 pkt; powyżej 10 ha - 1 pkt);
- informacja, czy gospodarstwo przeka­zane jest osobie fizycznej, która w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy ma nie więcej niż 40 lat i jest ubezpieczo­na jako rolnik na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie. Jeżeli tak jest - rolnik otrzymuje 3 pkt.
Minimalna liczba punktów uprawniająca od uzyskania pomocy wynosi 3 punkty.

Warunkiem koniecznym do przyznania pomocy jest, aby powierzchnia gospodarstwa utworzonego przez przejmującego, po otrzy­maniu tych gruntów rolnych, była równa co najmniej średniej powierzchni gospo­darstwa rolnego w kraju. Natomiast w woje­wództwach, w których średnia powierzchnia gruntów rolnych jest większa niż średnia powierzchnia gospodarstwa w kraju, utworzo­ne gospodarstwo musi osiągnąć powierzchnię co najmniej średniej wojewódzkiej. W ubiegłym roku średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodar­stwie rolnym w województwie kujawsko­-pomorskim wynosiła 15,40 ha.

W PROW 2014-2020 na ten rodzaj pomocy przeznaczono 130 mln euro.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.