Wtorek, 25 września 2018

Będą nowe opłaty za korzystanie z wody?

W Ministerstwie Środowiska i parlamencie trwają prace nad potężną ustawą „Prawo wodne”. Ten elaborat spisany jest na ponad dwustu stronach i ma zrewolucjonizować niemal wszystko, co się w Polsce wiąże z wodą.

Kamil Pik

Tagi: RiR WODA OSZCZĘDNOŚCI OPŁATY ROLNICTWO

24 czerwca 2016, aktualizowano: 24-06-2016

Ponieważ nie sposób w jednym tekście zaprezentować wszystkich założeń nowej ustawy, postanowiliśmy przybli­żyć te zapisy, które mówią wprost o wprowadzeniu nowych opłat, czyli podatków (te dotyczące właścicieli stawów hodowlanych opisaliśmy na stronach 6-7).


Twórcy ustawy zapisali w niej konieczność zniesienia zwolnień z opłat za pobór wody. Powołując się na prawo unijne, ministerstwo wskazuje również na konieczność zapewnienia pełnego zwrotu kosztów usług wodnych, co ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia finanso­wania zadań w obszarze gospodarki wodnej z funduszy europejskich (można to interpre­tować jako sposób na pozyskanie środków na wkład własny przy inwestycjach współfinan­sowanych ze środków unijnych).

Górne jednostkowe stawki opłat za pobór wód wynoszą:

1. za pobór wód w formie opłaty stałej

a) za pobór:

wód podziemnych 500 zł na dobę za 1 m sześc./s za określony w pozwoleniu wodno­prawnym albo w pozwoleniu zintegrowa­nym maksymalny pobór wody, jeżeli pobór wody jest mniejszy niż 10 proc. udokumen­towanych zasobów wód podziemnych,
wód podziemnych 1000 zł na dobę za 1 m sześc./s za określony w pozwoleniu wodno­prawnym albo w pozwoleniu zintegrowa­nym maksymalny pobór wody, jeżeli pobór wody jest większy niż 10 proc. i mniejszy niż 30 proc. udokumentowanych zasobów wód podziemnych,
wód podziemnych 5000 zł na dobę za 1 m sześc./s za określony w pozwoleniu wodno­prawnym albo w pozwoleniu zintegrowa­nym maksymalny pobór wody, jeżeli pobór wody jest większy niż 30 proc. udokumento­wanych zasobów wód podziemnych,

b) za pobór:

wód powierzchniowych - 250 zł na dobę za 1 m sześc./s za określony w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zinte­growanym maksymalny pobór wody, jeżeli pobór wody jest mniejszy niż 10 proc. SNQ,
wód powierzchniowych - 500 zł na dobę za 1 m sześc./s za określony w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zinte­growanym maksymalny pobór wody, jeżeli pobór wody jest większy niż 10 proc. SNQ i mniejszy niż 50 proc. SNQ,
wód powierzchniowych - 2500 zł na dobę za 1 m sześc./s za określony w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zinte­growanym maksymalny pobór wody, jeżeli pobór wody jest większy niż 50 proc. SNQ.

2. za pobór wód w zależności od ilości pobieranej wody w ramach pozwolenia wodnoprawnego albo pozwolenia zintegrowanego

a) do celów zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi:

1,64 zł za 1 m sześc. pobranej wody podziem­nej,
0,82 zł za 1 m sześc. pobranej wody powierzch­niowej,

b) do celów rolniczych na potrzeby zaopatrze­nia w wodę ludzi i zwierząt gospodarskich, w zakresie niebędącym zwykłym korzysta­niem z wód:

1,64 zł za 1 m sześc. pobranej wody podziem­nej,
0,82 zł za 1 m sześc. pobranej wody powierzch­niowej,

c) do celów rolniczych lub leśnych na potrze­by nawadniania gruntów i upraw w zakresie niebędącym zwykłym korzystaniem z wód, pobieranej za pomocą urządzeń technicz­nych:

1,64 zł 1 m sześc. sześc. pobranej wody podziemnej,
0,82 zł za 1 m sześc. pobranej wody po-wierzchniowej,

d) do celów chowu lub hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych, pobieranej za pomo­cą urządzeń technicznych:

1,64 zł 1 m sześc. pobranej wody podziem­nej,
0,82 zł za 1 m sześc. pobranej bezzwrotnie wody powierzchniowej,

3. za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi:

a) w formie opłaty stałej:

za wprowadzenie do ziemi - 1000 zł na dobę za 1 m sześc./s za udzielony w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zinte­growanym maksymalny zrzut ścieków,
za wprowadzenie do wód - 500 zł na dobę za 1 m sześc./s za udzielony w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zinte­growanym maksymalny zrzut ścieków,

b) w formie opłaty zmiennej:

ścieków komunalnych - 250 zł za 1 kg substancji wprowadzanych ze ściekami oraz 150 proc. opłaty za pobór wody za 1 m sześc. bezwzględnej wartości różnicy pomię­dzy ilością pobranej wody a ilością odprowa­dzanych ścieków,
ścieków z rolnictwa - 250 zł za 1 kg substancji wprowadzanych ze ścieka­mi oraz 150 proc. opłaty za pobór wody za 1 m sześc. bezwzględnej wartości różni­cy pomiędzy ilością pobranej wody a ilością odprowadzanych ścieków,
ścieki pochodzące z obiektów chowu i hodowli ryb łososiowatych - 150 zł za 1 kg substancji wprowadzanych ze ścieka­mi oraz 150 proc. opłaty za pobór wody za 1 m sześc. bezwzględnej wartości różni­cy pomiędzy ilością pobranej wody a ilością odprowadzanych ścieków,
ścieków pochodzących z chowu lub hodow­li ryb innych niż łososiowate oraz innych organizmów wodnych 100 proc. opłaty za pobór wody za 1 m sześc. wartości różni­cy pomiędzy ilością pobranej wody, a ilością odprowadzanych ścieków

4. za odprowadzanie wód do wód lub do ziemi:

a) w formie opłaty stałej:

za wprowadzenie do ziemi - 2000 zł na dobę za 1 m sześc./s za udzielony w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zinte­growanym maksymalny zrzut wód,
za wprowadzenie do wód - 1000 zł na dobę za 1 m sześc./s za udzielony w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zinte­growanym maksymalny zrzut wód,

b) w formie opłaty zmiennej:
wód opadowych lub roztopowych ujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej dla terenów o gęstości zaludnienia powyżej 1000 mieszkańców/ km2 bez urządzeń do retencjonowania wody z terenów uszczelnionych - i 4,20 zł za 1 m sześc. na 1 rok,
wód opadowych lub roztopowych ujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej dla terenów o gęstości zaludnienia powyżej 1000 mieszkańców/ km kw. z urządzeniami do retencjonowania wody o pojemności powyżej 10 proc. odpły­wu rocznego z terenów uszczelnionych - 2,80 zł za 1 m sześc. na 1 rok,
wód opadowych lub roztopowych ujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej dla terenów o gęstości zaludnienia powyżej 1000 mieszkańców/ km kw. z urządzeniami do retencjonowania wody o pojemności powyżej 20 proc. odpły­wu rocznego z terenów uszczelnionych - 1,40 zł za 1 m sześc. na 1 rok,
wód opadowych lub roztopowych ujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej dla terenów o gęstości zaludnienia powyżej 1000 mieszkańców/ km kw. z urządzeniami do retencjonowa­nia wody o pojemności powyżej 30 proc. odpływu rocznego z terenów uszczelnio­nych - 0,21 zł za 1 m sześc. na 1 rok,
wód pochodzących z odwodnienia gruntów na terenach miast, przemysło­wych oraz obiektów lub wykopów budow­lanych - 100 proc. opłaty za pobór wody za 1 m sześc. odprowadzanej wody,
wód pobranych i niewykorzysta­nych - 300 proc. opłaty za pobór wody za 1 m sześc. różnicy między ilością pobra­nej wody a ilością odprowadzanej niewy­korzystanej wody;

5.za inne usługi wodne, obejmujące:

a) utratę naturalnej retencji na terenach nieujętych w systemy kanalizacji otwar­tej lub zamkniętej o powierzchni powyżej 1000 m kw. bez urządzeń do retencjonowa­nia wody z terenów uszczelnionych - 4,20 zł za 1 m sześc. na 1 rok,

b) utratę naturalnej retencji na terenach nieujętych w systemy kanalizacji otwar­tej lub zamkniętej o powierzchni powyżej 1000 m kw. z urządzeniami do retencjo­nowania wody o pojemności powyżej 30 proc. odpływu rocznego z terenów uszczelnionych - 0,21 zł za 1 m sześc. na 1 rok,
Górna jednostkowa stawka opłaty za pobór wody na potrzeby chowu lub hodowli ryb łososiowatych:
500 zł
- jeżeli maksymalna ilość pobieranej wody wynosi do 0,2 m sześc. na sekundę;
750 zł
- jeżeli maksymalna ilość pobieranej wody wynosi od 0,2 do 0,5 m sześc. na sekundę;
1000 zł
- jeżeli maksymalna ilość pobieranej wody