Wtorek, 25 września 2018

Bądź konkurencyjny!

Jeszcze można ubiegać się o środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, przyznawane na sześciu płaszczyznach - znajdź swoją!

Justyna Król

Tagi: RiR ROLNICTWO DOTACJE EKOROLNICWO INNOWACJE ŚRODKI UNIJNE PROJEKTY

24 czerwca 2016, aktualizowano: 24-06-2016

Głównym celem PROW 2014 - 2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasoba­mi naturalnymi i działania w dziedzi­nie klimatu oraz rozwój terytorialny obszarów wiejskich. Program realizuje wszystkie sześć priorytetów wyznaczonych dla unijnej polity­ki rozwoju obszarów wiejskich. Dofinansowuje działania w ramach ułatwiania transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obsza­rach wiejskich, poprawę konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej, zwięk­szenie rentowności gospodarstw rolnych oraz na poprawę organizacji łańcucha żywno­ściowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie. Wśród priorytetów jest także odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosys­temów zależnych od rolnictwa i leśnictwa, wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami oraz przechodzenia na gospodar­kę niskoemisyjną i odporną na zmianę klima­tu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym, a także zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.


Głównie modernizacjaNa pomoc finansową w ramach PROW 2014-2020 dla sektora rolnego zarezer­wowano aż 13 612 571 000 euro (w tym: 8 697 556 814 z budżetu UE i 4 915 014 186 euro wkładu krajowego), z czego już ponad jedna trzecia została zainwestowana. Środki jesz­cze są, ale bardzo szybko ich ubywa, dlatego warto złożyć wniosek jak najszybciej i postawić na rozwój rolnictwa w swojej okolicy.
Sektor rolny jest szczególnie istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Wymaga znacznego i odpowiednio ukierunkowanego wsparcia. Na pomoc mogą liczyć wszystkie gospodarstwa rolne, które chcą postawić na rozwój. Środki są przezna­czane głównie na modernizację gospodarstw rolnych, restrukturyzację małych gospodarstw rolnych, premie dla młodych rolników czy płat­ności dla rolników przekazujących małe gospo­darstwa rolne.

Doradztwo dla rolnikówDla jeszcze większego rozwoju sektora rolnego i wzrostu jego konkurencyjności w ręce poten­cjalnych beneficjentów oddano nowe instru­menty pomocy finansowej, takie jak: transfer wiedzy i innowacji oraz doradztwo rolnicze.
W ramach poprawy organizacji łańcucha żywnościowego na wsparcie liczyć mogą inwestycje związane z przetwórstwem i marketingiem artykułów rolnych. Stawia się na dalszy rozwój grup i organizacji producen­tów oraz systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych. Podkreśla się również wagę wspierania budowy i modernizacji targo­wisk (mających ułatwić sprzedaż bezpośrednią artykułów rolnych) oraz odtwarzania poten­cjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych i katastrof natu­ralnych, a także ochrony gospodarstw rolnych przed tego typu zdarzeniami.

Zastrzyk dla ekorolnictwaNowe działanie, cieszące się zainteresowaniem, to rolnictwo ekologiczne. Przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska (w tym wody, gleb, krajobrazu) i zachowania bioróżnorod­ności są finansowane w ramach działań rolno­-środowiskowo-klimatycznych i zalesień.
Kontynuowane są też płatności na rzecz obszarów o niekorzystnych warunkach gospo­darowania. Wsparcie inwestycyjne w związku z realizacją celów środowiskowych otrzymują gospodarstwa położone na obszarach Natura 2000 i na obszarach narażonych na zanieczysz­czenie wód azotanami pochodzenia rolniczego.
W celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich stawia się także na rozwój przedsiębiorczości, odnowę i rozwój wsi oraz kontynuację wdrażania lokalnych strategii rozwoju (Leader), co ma wzmacniać realizację oddolnych inicjatyw społeczności lokalnych.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.