Wtorek, 25 września 2018

Fot.: Thinkstock

Koniec dopłat do paszy

Na początku roku zmieniona została treść ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. Zgodnie z nowymi przepisami, w tym roku w ramach PROW nie będą przyznawane płatności uzupełniające i zwierzęce. Co to oznacza dla rolników?

Kamil Pik

Tagi: PROW RIR dotacje dopłaty euro rolnictwo pasze uprawy hodowcy

29 lipca 2014, aktualizowano: 29-07-2014

Do niedawna rolnikowi, który posiadał w swoim gospodarstwie przynajmniej jedną krowę, owcę lub kozę, przysługiwała dodatkowa dopłata do gruntów, tzw. płatność paszowa lub zwierzęca. Świadczenie to, finansowane z krajowego budżetu, to płatność uzupełniająca do powierzchni roślin, przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych.
Płatność ta przysługiwała rolnikom, którzy posiadali bydło, owce, kozy lub konie wpisane do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych lub koniowatych. Na podstawie złożonego wniosku przyznawano rolnikowi płatność uzupełniającą do powierzchni trwałych użytków zielonych, upraw traw przeznaczonych na paszę na gruntach ornych, lub mieszanek roślin motylkowatych z trawami.
Płatności te w ubiegłych latach naliczane były w zależności od powierzchni użytków zadeklarowanych we wniosku o ich przyznanie, nie większej jednak niż powierzchnia maksymalna ustalona dla danego rolnika na podstawie liczby zarejestrowanych zwierząt. W minionym roku właściciele upraw roślin przeznaczonych na paszę mogli liczyć na dofinansowanie w wysokości 238,93 zł/ha.


Nowe deklaracjeNa początku roku zmieniona została jednak treść ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. Wprowadziło to niewielkie zamieszanie wśród rolników, ponieważ Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, odpowiedzialna za przyjmowanie wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich, ONW i rolnośrodowiskowych, rozpoczęła wysyłanie spersonalizowanych wniosków do rolników jeszcze przed uchwaleniem przez Sejm RP nowelizacji ustawy.
- Rolnicy otrzymali wniosek, opracowany na podstawie dotychczasowych przepisów, w którym znalazły się okienka umożliwiające ubieganie się o nieprzyznawane już płatności uzupełniające i zwierzęce. Prosiliśmy rolników, by nie uzupełniali więc tych punktów, rozsyłaliśmy też nowe instrukcje, a na stronie agencji i w biurach powiatowych udostępniony został nowy, aktualny już wzór wniosku - słyszymy w ARiMR.
Od tego roku, oprócz płatności paszowych, znikły również płatności uzupełniające do powierzchni upraw podstawowych oraz stosowany mechanizm redukcji płatności. Możliwość wnioskowania o nie również została usunięta z agencyjnych deklaracji.

Co zostało?Rolnicy wciąż ubiegać się mogą o jednolitą płatność obszarową, płatność niezwiązaną z powierzchnią uprawy chmielu, skrobi i tytoniu, traktowaną jako wsparcie krajowe oraz wsparcie unijne w postaci specjalnej płatności obszarowej oraz płatności oddzielnej. Obszarowa dotyczy upraw roślin strączkowych i motylkowych, krów do 10 sztuk, owiec powyżej 10 sztuk i produkcji surowca tytoniowego, oddzielna natomiast owoców miękkich, pomidorów oraz płatności z tytułu cukru.
- Wraz z wejściem w życie nowej ustawy, jednolita płatność obszarowa, czyli podstawowa forma płatności, którą otrzymują wszyscy rolnicy, składający wnioski o płatności bezpośrednie, została podniesiona z kwoty 196 euro 34 eurocentów do 219 euro 87 eurocentów - informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Płatności do pomidorów, tak zwana płatność cukrowa, płatność do krów, płatność do owiec i tak zwana specjalna płatność obszarowa do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych będą w identycznej wysokości jak w ubiegłym roku. W wysokości 80 proc. ubiegłorocznej kwoty będą wypłacane natomiast płatności: niezwiązana do tytoniu, niezwiązana do skrobi i niezwiązana do chmielu. Kontynuowane będą także płatności na rzecz obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania, działania rolnośrodowiskowe oraz ekologiczne i środki na odnowę wsi.
Na płatności bezpośrednie zostanie przeznaczona w tym roku z budżetu Unii Europejskiej kwota w wysokości 23,5 mld euro. Łączna suma środków finansowych wypłaconych rolnikom w ramach powyższych płatności wyniosła 3 miliardy 378 milionów euro. Na ten rok zaplanowana kwota na wynieść w sumie 3 miliardy 409 milionów euro, czyli pomimo braku płatności paszowych, rolnicy będą mogli liczyć na więcej środków.
- Obecne płatności bezpośrednie w połączeniu z pomocą finansową z PROW na lata 2014-2020, polityką spójności oraz środkami krajowymi gwarantują dalszy, dynamiczny rozwój polskiego rolnictwa, przetwórstwa i poprawę jakości życia na wsi - uważają specjaliści z MRiRW.
W ramach polityki spójności na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, gospodarkę wodną, rozwój przedsiębiorczości i reorientację zawodową rolników wykorzystane zostanie w tym czasie 5,2 mld euro. Razem środki na rolnictwo i rozwój wsi w nowej perspektywie finansowej to około 177 mld zł., w tym płatności bezpośrednie to około 99 mld zł, PROW - około 56 mld zł, środki na infrastrukturę w ramach polityki spójności - około 22 mld zł.

Będą dalsze zmianyObecna ustawa traktowana jest jako dokument przejściowy. Od 2015 roku obowiązywały będą nowe elementy systemu płatności bezpośrednich, w tym dodatkowe płatności dla młodych rolników. Jak zapowiada ARiMR, w ramach dopłat bezpośrednich przez 5 lat będą oni otrzymywać o 25 proc. więcej pieniędzy niż pozostali. Projekt przewiduje też uzależnienie przyznania 30 proc. dopłat bezpośrednich od spełniania przez rolników wymogów ekologicznych.