Wtorek, 25 września 2018

Fot.: archiwum

Ile zapłaci rolnik?

Jak kształtują się składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II i III kwartale tego roku?

Jan Oleksy

Tagi: KRUS rolnicy ubezpieczenia składki emerytury

16 maja 2014, aktualizowano: 16-05-2014

Uchwałą nr 7 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z 12 marca 2014 r., miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II i III kwartale 2014 r. została ustalona w wysokości 42 zł za każdą osobę podlegająca temu ubezpieczeniu. Osoby objęte wymienionym ubezpieczeniem na wniosek w ograniczonym zakresie opłacają 1/3 pełnej składki, tj. 14 zł.
Natomiast podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe (stanowiąca 10 proc. emerytury podstawowej, obowiązującej w ostatnim miesiącu poprzedniego kwartału) w II i III kwartale 2014 r. będzie wynosić 84 zł.


Wysokość i terminy składekOsoby ubezpieczone w gospodarstwie rolnym o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych opłacają składkę podstawową i dodatkową miesięczną składkę na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, wynoszącą w II i III kw. 2014 r.: 12 proc. emerytury podstawowej, tj. 101 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych, 24 proc. emerytury podstawowej, tj. 203 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczenio¬wych do 150 ha przeliczeniowych, 36 proc. emerytury podstawowej, tj. 304 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych, 48 proc. emerytury podstawowej, tj. 405 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 300 ha przeliczeniowych.
W przypadku, gdy okres podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników jest krótszy niż miesiąc, składki zostaną obliczone proporcjonalnie do liczby dni podlegania ubezpieczeniu. Wysokość emerytury podstawowej jest ogłaszana przez prezesa ZUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
Ustawowy termin uregulowania należnych składek za II kwartał upływa 30 kwietnia 2014 r., za trzeci kwartał 31 lipca 2014 r., a za czwarty kwartał 31 października 2014 r.

Częściowe przedpłaty i zaległościPłatnicy, którzy, z powodu nieregularnego wpływu dochodów, nie są w stanie jednorazowo regulować zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników, mogą dokonywać częściowych przedpłat, jednakże w taki sposób, aby łączna kwota dokonanych wpłat pokryła pełną jej wysokość w obowiązującym terminie. Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników dopuszcza również możliwość dokonywania potrąceń ze świadczeń przysługujących rolnikowi na poczet składek, do opłacenia których jest on zobowiązany.
Nieopłacenie składek w ustawowym terminie skutkuje wzrostem kwoty należności o odsetki za zwłokę, na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Odsetki liczone są za każdy dzień zwłoki, począwszy od następnego dnia po upływie terminu płatności, aż do dnia dokonania zapłaty włącznie. Stopę procentową odsetek ustala minister finansów, a obwieszczenie jest publikowane w „Monitorze Polskim”. Tabela stawek odsetek od zaległości podatkowych znajduje się na stronie www.finanse.mf.gov.pl.